søndag den 19. januar 2014

Generalforsamling i Farmers Market Sorø

Så er det blevet tid til generalforsamling i Farmers Market Sorø.
Generalforsamlingen afholdes på Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Det sker onsdag d. 26. februar 2014 kl. 19.30.

Programmet vil være som følger:
1)     Valg af dirigent og referent
2)     Aflæggelse af beretning
3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab
4)     Behandling af indkomne forslag
5)     Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for indeværende år
6)     Fastsættelse af kontingent
7)     VALG:
a)     Bestyrelsesmedlemmer
b)     Suppleanter hhv. 1 forbrugermedlem og 1 stadeholdermedlem
c)     Revisor
d)     Revisorsuppleant
8)     Eventuelt


Vi byder på kaffe og kage og glæder os til at se jer.

Mange hilsner
Bestyrelsen

Vedtægter for Farmers Market Sorø


VEDTÆGTER

FOR
FARMERS MARKET SORØ


§ 1 - Navn
Foreningens navn er Farmers Market Sorø.
Foreningen er stiftet den 30. januar 2013
Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.


§ 2 – Formål
Foreningens formål er primært at sætte fokus på alsidig, økologisk hverdagsmad, gerne lokalt og bæredygtigt. Der skal skabes rammer for det direkte møde mellem producent og forbruger gennem Farmers Market i Sorø.


§ 3 – Medlemmer
Stk. 1:
Som forbrugermedlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Som stadeholdermedlem kan optages enhver, der 1) kan tilslutte sig foreningens formål, 2) kan godkendes af bestyrelsen og 3) ønsker at deltage som forhandler på Farmers Market i Sorø.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3:
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. 


§ 4 – Ledelse
Stk. 1:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmerne, som konstituerer sig selv med formand og kasserer. Der skal til enhver tid være flertal af forbrugermedlemmer i bestyrelsen.
Stk. 2:
To af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år, og de øvrige tre i ulige. Alle vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 3:
Ethvert betalende medlem er valgbart.


§ 5 – Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentperioden går fra 1. april til 31. marts.


                 § 6 – Forpligtelser
Stk. 1:
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2:
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3:
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


                 § 7 – Myndighed
Stk. 1:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal. Der indkaldes med mindst 20 dages varsel ved annoncering på foreningens internetside samt pr. mail til medlemmer, der har opgivet en mailadresse.
Stk. 2:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
Stk. 3:
Stemmeret har kun fremmødte betalende medlemmer med 6 måneders anciennitet.
Stk. 4:
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til genoptagelse af et udelukket medlem samt til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt blot et medlem forlanger det.
Stk. 5:
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


                 § 8 – Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1)     Valg af dirigent og referent
2)     Aflæggelse af beretning
3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab
4)     Behandling af indkomne forslag
5)     Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for indeværende år
6)     Fastsættelse af kontingent
7)     VALG:
a)     Bestyrelsesmedlemmer
b)     Suppleanter hhv. 1 forbrugermedlem og 1 stadeholdermedlem
c)     Revisor
d)     Revisorsuppleant
8)     Eventuelt


§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


                 § 10 – Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af formanden+ yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan betale budgetterede udgifter, ekstraordinære udgifter besluttet af bestyrelsen, samt udgifter pålagt af en offentlig myndighed.


                 § 11 – Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder retningslinjer for afholdelse af markedet. Kassereren fremlægger regnskab på alle bestyrelsesmøder.


                 § 12 – Bestyrelsen
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen er enige.


                 § 13 – Referat
Der tages beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder, og dette godkendes på det næste møde.


                 § 14 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorer.


                 § 15 – Opløsning
Stk. 1:
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2:
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål inden for foreningens formålsparagraf.Således vedtaget:                      Sorø, den 30. januar 2013


Dirigentens underskrift
                                  Niels Hilker
                                  sign.